Privacybeleid

Ons privacybeleid - lasergunpro.com

Wij bij Lasergunpro vinden het belangrijk dat we uw persoonlijke informatie veilig en consistent met de relevante wetgeving beheren.


Dit beleid beschrijft hoe wij en onze gerelateerde bedrijven persoonlijke informatie verzamelen, openbaar maken, gebruiken, opslaan of anderszins behandelen.

Dit beleid legt uit:

• De soorten persoonlijke informatie die we verzamelen en de doeleinden waarvoor we deze doen;

• Hoe we omgaan met de persoonlijke informatie die we over u verzamelen;

• Hoe u deze informatie kunt openen en corrigeren;

• Indien nodig, hoe u een klacht kunt indienen met betrekking tot onze omgang met deze informatie.

Dit beleid is niet beperkt tot huidige klanten, maar tot alle mensen die met ons te maken hebben.

TOEPASSING VAN DIT PRIVACYBELEID

1. Wij zijn ons eigen bedrijf dat actief is in Nederland. We leveren elektronische en huishoudelijke goederen aan klanten in het kader van verkoopovereenkomsten.

2. Wij vallen onder de privacywetgeving van Nederland onder de privacywetgeving. Hierin wordt beschreven hoe organisaties en overheidsinstanties persoonlijke informatie kunnen verzamelen en gebruiken, openbaar kunnen maken en toegang kunnen verlenen.

a. Persoonlijke informatie is informatie over een identificeerbaar individu; en bevat informatie over een overlijden geregistreerd door de griffier-generaal onder de 1995 Birth, Death, Marriage and Relationships Registration Act of een eerdere wet (zoals gedefinieerd in de Birth, Death, en Marriage Act) en relaties 1995).

3. We respecteren uw persoonlijke gegevens en in dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we deze beheren. Dit privacybeleid is van toepassing op Lasergunpro en alle gerelateerde bedrijven.

4 Ondanks verwijzingen of specifieke voorbeelden in dit privacybeleid, is dit geen uitputtende lijst van door ons verzamelde persoonlijke informatie.

WAAROM WE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

5. We nemen uw persoonlijke privacy serieus. We kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen:

a. omdat u dit rechtstreeks aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld contactgegevens, geboortedatum en creditcardnummers of bankrekeninggegevens;

b. omdat een aanvrager van een lekenovereenkomst ons uw gegevens heeft verstrekt als persoonlijke scheidsrechter;

c. omdat een recruiter of een andere soortgelijke dienstverlener ons uw gegevens heeft verstrekt met betrekking tot een functie bij ons;

d. om een ​​door u gevraagde dienst te verlenen, zoals het verstrekken van gegevens aan een ander bedrijf voor het toekennen van beloningen of punten;

e. om de lay-out van uw verkoopapplicatie en / of serviceaanvraag te verwerken;

f. om u de meest geschikte diensten aan te bieden voor uw behoeften;

g. om onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door het verzamelen en analyseren van statistische en onderzoeksgegevens en het gebruik van cookies;

h. omdat u diensten of goederen aan ons levert;

i. voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met een van de bovenstaande en onze diensten;

j. om vervolginformatie over Lasergunpro te verstrekken, inclusief het reageren op opmerkingen of vragen of het leveren van onze diensten aan u;

k. om te voldoen aan alle openbare financieringsvereisten voor programma's, inclusief de ontvangst en verzameling van niet-geïdentificeerde statistische informatie;

l. het monitoren en evalueren van bestaande diensten en plannen voor toekomstige diensten;

m. als we verplicht zijn om uw informatie te delen met de overheid of regelgevende instanties, zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.

6. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met de reden waarom ze in de eerste plaats aan ons zijn verstrekt en waar u redelijkerwijs van ons zou verwachten dat we uw gegevens gebruiken. Dit kan het delen van uw persoonlijke informatie met andere serviceproviders (inclusief bezorgserviceproviders, marketingserviceproviders, IT-producten en serviceproviders en onze incassohandelaren) omvatten.

7. Voorbeelden van waar we persoonlijke informatie kunnen verzamelen en gebruiken zijn:

a. Het verwerken van uw verzoek om producten en / of diensten;

b. Gezien uw geschiktheid voor onze producten en / of diensten;

c. Het beheren van uw account inclusief verzoeken en het aanbieden van producten en / of diensten;

d. Het leveren van rapporten over uw product- en / of serviceactiviteiten zoals door u verzocht;

e. Het leveren van producten en / of diensten aan u via de post waar onze medewerkers en / of een dienstverlener in ieder geval uw naam en adres moeten kennen om de diensten en producten te kunnen leveren;

f. U op de hoogte stellen van speciale aanbiedingen of kortingen van ons of onze partnerorganisaties die voor u beschikbaar zijn;

g. Gezien een sollicitatie of cv die je ons stuurt.

8. We kunnen uw informatie delen met de overheid of regelgevende instanties (zoals de IRD en Commerce Commission) indien vereist of wettelijk toegestaan. Deze instanties kunnen deze informatie ook delen met organisaties of instanties buiten Nederland.

HOE WE INFORMATIE VERZAMELEN

9. Waar mogelijk verzamelen we persoonlijke informatie rechtstreeks van u, tenzij dit voor ons onredelijk of onpraktisch is. Lasergunpro kan ook op verschillende manieren persoonlijke informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot wanneer u:

a. onze website gebruiken;
b. bel ons;
c. Schrijf ons;
d. email ons;
e. bezoek ons ​​persoonlijk;
f. geef ons feedback;
g. onze producten en / of diensten koopt of gebruikt.

10. Er zijn bepaalde gevallen waarin we informatie over u verzamelen van derden, wanneer het onredelijk of onpraktisch is om deze rechtstreeks van u te verzamelen. We kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke informatie verzamelen van een persoon die uw informatie verstrekt als een persoonlijke scheidsrechter of van een recruiter die u voorstelt voor een functie bij ons.


Openbaarmaking van persoonlijke informatie

11. Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

een. We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan een andere persoon bekendmaken, tenzij u uw toestemming heeft gegeven of als een van de uitzonderingen onder de privacywet van toepassing is. Waar mogelijk wordt eerst de informatie verwijderd die u als individu redelijkerwijs zou kunnen identificeren.

12. Uitzonderingen

a. Behalve zoals hierboven uiteengezet, zal Lasergunpro uw informatie niet aan derden verstrekken, tenzij een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

i. u heeft ons hiervoor toestemming gegeven;

ii. u redelijkerwijs mag verwachten dat wij die informatie gebruiken of verstrekken voor een ander doel in relatie tot het doel waarvoor deze is verzameld;

iii. het is anderszins vereist of wettelijk toegestaan;

iv. het voorkomt of vermindert een ernstige bedreiging voor iemands leven, gezondheid of veiligheid of voor de volksgezondheid of veiligheid;

v. het is redelijkerwijs noodzakelijk voor ons om passende maatregelen te nemen met betrekking tot vermoedelijke onwettige activiteiten of wangedrag van ernstige aard in verband met onze functies of activiteiten;

vi. het is redelijkerwijs noodzakelijk voor de handhaving van een wet die door een handhavingsinstantie is uitgevoerd.

13. Voorbeelden

a. Klantgegevens: Lasergunpro bewaart gegevens van alle klanten, inclusief financiële informatie die mogelijk van tijd tot tijd moet worden gedeeld met financiële instellingen, overheidsinstanties of regelgevende instanties.

b. Productlevering: onze producten kunnen bij u worden afgeleverd door een externe koeriersorganisatie. Om deze producten te kunnen leveren, moeten we uw naam, adres en, in sommige omstandigheden (zoals gevaarlijke of gevaarlijke stoffen), de aard of inhoud van het pakket vermelden.

PUBLICITEIT VAN INFORMATIE AAN DERDEN

14. We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven aan onze serviceproviders in Nederland, inclusief onze IT-product- en serviceleveranciers en onze incassohandelaren. We verbinden ons ertoe uw persoonlijke informatie te beschermen door ervoor te zorgen dat het land waarin deze providers zich bevinden een vergelijkbare bescherming biedt met betrekking tot privacy, of dat we contractuele afspraken maken met de organisatie of instantie om de bescherming van uw privacy te waarborgen. Lasergunpro deelt regelmatig informatie met gerelateerde organisaties in Nederland.


KAN IK ANONIEM BLIJVEN?

15. Het is uw keuze om ons informatie te verstrekken. Waar het legaal en praktisch is, hebt u de mogelijkheid om uzelf niet te identificeren of een fictieve naam te gebruiken wanneer u met ons communiceert. U kunt anoniem blijven wanneer u bepaalde delen van onze website of door ons beheerde sites gebruikt.

16. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens verzamelen als u bepaalde producten of diensten wilt. Als u ervoor kiest om de vereiste informatie achter te houden, kunnen we u mogelijk niet de producten of diensten leveren die u hebt aangevraagd.

VEILIGHEID EN OPSLAG VAN UW INFORMATIE

17. We slaan uw informatie op een aantal manieren op, waaronder fysiek (zoals op papier) of elektronisch bij externe gegevensopslagproviders. Uw privacy en de beveiliging van uw informatie is erg belangrijk voor ons, dus wanneer we uw informatie opslaan bij externe providers, zullen we contractuele afspraken maken met deze providers om ervoor te zorgen dat zij passende maatregelen nemen om uw informatie te beschermen.

18. We nemen passende maatregelen om uw persoonlijke informatie in ons bezit te beschermen tegen misbruik, interferentie, ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies of openbaarmaking. Dit omvat tijdens opslag, verzameling, verwerking en overdracht en vernietiging van de informatie. Deze stappen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

een. ervoor te zorgen dat onze computersystemen en websites beveiligingssystemen hebben zoals een up-to-date firewall en gegevensversleuteling;

b. onderhoud van beveiligingssystemen en bewaking van onze gebouwen;

c. implementatie van vertrouwelijkheidsovereenkomsten met onze werknemers en aannemers, onderaannemers, dienstverleners en hun agenten;

d. alle werknemers en aannemers die persoonsgegevens verwerken, verwerken of ermee werken in het kader van hun taken, volgen een training bij ons over ons privacybeleid en onze procedures en informatie- en gegevensopslagbeheer, alvorens deze taken uit te voeren

e. het handhaven van beveiligingsbeleid en -procedures voor documentopslag; en

 

f. het implementeren van verificatieprocedures voor alle vragen / transacties om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot persoonlijke informatie.

19. Onze website kan links bevatten naar externe websites. We raden u aan het privacybeleid van die externe websites te lezen, omdat we niet verantwoordelijk zijn voor hun privacypraktijken.UW TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW INFORMATIE

20. We zullen redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of openbaar maken, juist, actueel, volledig, relevant en niet misleidend is.

21. We zullen persoonlijke informatie corrigeren die naar onze mening onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is. Dit kan het nemen van redelijke stappen omvatten om een ​​organisatie of overheidsinstantie die informatie heeft ontvangen, op de hoogte te stellen van de correctie. U kunt op elk moment toegang tot of correctie van uw persoonlijke gegevens aanvragen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. We geven u toegang tot uw gegevens, tenzij een van de uitzonderingen onder de Privacywet van toepassing is.

a. Als het verlenen van toegang bijvoorbeeld illegaal zou zijn.

22. Als u toegang tot of correctie van uw gegevens vraagt, zullen we binnen een redelijke termijn (meestal binnen 30 dagen) reageren. Als uw verzoek wordt afgewezen, sturen we u een schriftelijke kennisgeving met de redenen voor de weigering en hoe u een klacht over de beslissing kunt indienen.

DIRECTE COMMUNICATIE EN PROMOTIONELE MATERIALEN

23. Van tijd tot tijd kunnen we promotiemateriaal en informatie sturen van overheidsdiensten of andere derde partijen.

24. Als u deze berichten niet wilt ontvangen, neem dan contact met ons op om u af te melden voor die mailinglijst.

25. Uw informatie kan ook door ons worden gebruikt om u informatie te verstrekken over de diensten van andere organisaties, waar toegestaan ​​door de privacywet of wanneer u hebt ingestemd met het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie voor directe communicatie en promotiemateriaal.

26. Het is ons beleid dat elk direct communicatie- of promotiemateriaal een verklaring bevat die aangeeft dat u kunt verzoeken om geen verder materiaal van ons te ontvangen door contact met ons op te nemen met behulp van de verstrekte informatie. Houd er rekening mee dat als u voor deze optie kiest, dit ook voorkomt dat u kortingen en meldingen van aanstaande promoties ontvangt, evenals ander informatiemateriaal over onze producten.COOKIES

27. De website lasergunpro.com en de sites die door ons worden beheerd, gebruiken software die bekend staat als "cookies" om uw bezoek aan de website vast te leggen en om statistische informatie te verzamelen.

28. We gebruiken deze informatie om onze websites te helpen beheren en verbeteren. We gebruiken deze informatie niet om u persoonlijk te identificeren. Informatie die we mogelijk verzamelen, omvat:

a. het IP-adres van uw computer;

b. uw domeinnaam;

c. de datum en tijd van toegang tot de website;

d. pagina's geopend en documenten gedownload;

e. de vorige bezochte sites

f. als je de website eerder hebt bezocht; en

g. het type browsersoftware dat wordt gebruikt.

29. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld wanneer u onze websites bezoekt. Het is echter mogelijk dat sommige van onze websitefuncties niet beschikbaar zijn als u daarvoor kiest.

UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

30. We zullen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Onze website heeft het meest actuele privacybeleid.


OM ONS TE CONTACTEREN
31. E-mail onze helpdesk op: service@lasergunpro.com